Διαδρομές μάθησης

Καταμερισμός της "βασικής" ύλης του μαθήματος σε επιμέρους τμήματα. Καθορίζονται οι "σταθμοί" αυτής της διαδικασίας ανά μήνα - τρίμηνο - έτος.  

Το υλικό από "σταθμό σε σταθμό" προσαρμόζεται στον "τύπο" του μαθητή (Οπτικοί, λεκτικοί, διαισθητικοί κτλ.). Διαφοροποιημένο υλικό στην ίδια ύλη. Δημιουργούνται έτσι προσωποποιημένες διαδρομές ανά "τύπο" μαθητή.  

Ελέγχονται ανά μαθητή οι στόχοι που επετεύχθησαν οι "αποτυχίες" και οι "αναμονές". 

Γίνεται επανασχεδιασμός της ύλης με βάση τις νέες ανάγκες που δημιουργούνται. Στοχευμένο συμπληρωματικό υλικό παρεμβάλλεται στους επόμενους "σταθμούς" για την κάλυψη των κενών. 

Ανά περίπτωση οι μαθητές μπορεί να αλλάζουν διαδρομή από σταθμό σε σταθμό.